Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

klik hier om de liturgie te bekijken

LIVE

liturgie

Naar liturgie van de avonddienst

DIENST BELUISTEREN

16 feb. 2020 om 9:30 uur in De Oerdracht

Viering van Schrift en Tafel in de Oerdracht te Joure

 

Voorganger: ds. Peter Ros

Organist: dhr. Bob Pruiksma

Kind van dienst: Danique de Winter

Lector: mw. Olevine Visser

Beamer: dhr. Jacob van der Werk

 

Welkom

 

Zingen: Rond het licht dat leven doet (Lied 287:1,2,4)

 

Moment van stilte

 

Voorganger : De Heer zij met u

Allen:  Ook met u zij de Heer

 

Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft

Danique:  Die als een rots voor ons is

op wie wij kunnen bouwen.

Bij wie we kunnen schuilen

als we het moeilijk hebben.

Vrg:  Die ons hoort als wij roepen.

  Die trouw is en ons nooit zal loslaten,

  wat er ook gebeurt

 

Danique: Welkom! Fijn dat u er bent en dat jij er bent

Vrg:  Genade, vrede en alle goeds van God, onze Vader, voor u en voor jou

Danique: voor groot en klein, voor mensen wereldwijd

God kent ons allemaal bij name.

Allen:   wij loven de Heer, amen

 

Zingen: Lied 287:5

 

Gebed om ontferming

Na de woorden ‘daarom bidden wij’ zingt de gemeente: Heer ontferm U (totaal3 keer)

 

Heer ontferm u, Heer ontferm U, Heer ontferm U

 

Danique leest: Ik wil niet geloven …..

 

Zingen: Jezus roept hier mensen samen (Lied 975:1,2)

 

Gebed van de zondag

 

Kinderen komen naar voren

Zingen met de kinderen: Weet jij ook waar Mozes is (Lied 167:1-6)

Kinderen gaan naar de peuter- en de nevendienst

 

Lezen: Exodus 2:1-10

Zingen: Mijn ziel is stil tot God mijn Heer (Lied 62:1,4)

 

Overdenking

Zingen: Jezus, meester aller dingen (Lied 352:1,3,5,7)

 

Diaconale voorbeden

Collecten

 

Zingen: Jezus roept ons tot de ander (Lied 975:3,4)

 

Vrg: De Heer is met u

Allen: en met uw geest

Vrg: Verhef uw harten

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer

Vrg:  Brengen we dank aan de Heer onze God

Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig

 

Tafelgebed

Zingen: Hillich, hillich, Hillich (Liet 985:1,3 Frysk Lieteboek)

1 Hillich, hillich, hillich, himelheech ferheven

boppe de minsken jo namme, God de Hear!

Hillich, hillich, hillich, Skepper fan de ierde,

minsken hjir ûnder sjonge ta jo ear!

 

3 Hillich, hillich, hillich, boarne fan it libben,

blommen en beammen en al wat wêze mei!

Hillich, hillich, hillich, Heit fan allegearre,

Jo, earste_en lêste, tank foar elke dei!

 

Vervolg tafelgebed

Samen bidden van het ‘Onze Vader’

Vredegroet

 

Zingen: Ubi caritas (Lied 568a – 3x: Latijn, Nederlands, Fries)

Ubi caritas et amor,  ubi caritas, Deus ibi est

Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst, daar is God bij ons.

As der freonskip is en leafde, as der freonskip is, dan is God by ús.

 

Delen van brood en wijn

 

Afsluitend gebed

 

Zingen: Wonen overal (Lied 419; couplet 1 en 3 Nederlands, couplet 2 Fries)

1. zie liedboek

 

2 Oeral wenje, gjin bliuwend plak,

hannel en wannel, mar gjin gerak.

Hâlden en kearen, in sober bestean,

weagje en winne en fierdergean.

Minsken, lok der mei!

 

3. zie liedboek

 

Zegen, gevolgd door gezongen ‘amen’

 

 

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen