Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Naar liturgie van de avonddienst

klik hier om de liturgie te bekijken

LIVE

liturgie

DIENST BELUISTEREN

6 nov 2019 om 19:30 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke

 

dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: pastor Corry Tigchelaar

organist:  Hielke Faber

 

 

Welkom

 

Zingen: lied 245: 1 en 2

 

Bemoediging en Groet

 

Zingen lied 67: 1 en 3

 

Gebed

 

Lezen: Jesaja 5; 1-7

 

Zingen: lied 992: 1,2,3

 

Overdenken

 

Stilte

 

Muziek

 

Zingen: lied 712 : 1,2,3,4 (melodie uit Tussentijds  186)

 

Geloofsbelijdenis zingen (340b)

 

Gebeden- stil gebed en God fan fier en hein

1.

God fan fier en hein ús Heit,

dat wy hilligje jo namme

ûnder ús sa faak ûntwijd

troch jo eigen bern beskamme

 

2.

Bûch de folken nei jo wet,

lit jo ryk op ierde komme.

Byn jo wil ús op it hert

en wy sykhelje ferromme.

 3.

Jou ús hjoed ús deistich brea

en ferjou wat wy misdiene,

sa't ek wy ferjûn ha, Hear,

al dy't skuldich foar ús stiene.

 

4.

Lit oer ús gjin neare nacht,

lied ús net yn blyn begearen.

Binne wy yn duvels macht,

Hear, ferlos ús fan 'e kweade.

 

5.

God fan fier en hein ús Heit,

wûnder heimnis is jo namme,

grut yn krêft en hearlikheid,

oant yn alle tiden. Amen

 

Collecte

 

Zingen: lied 718; 1, 2, 3 , 4

 

Zegen

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen