klik hier om de liturgie te bekijken

DIENST BELUISTEREN

8 maart 2020 om 19:00 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke

Kerkenraad komt binnen

 

Stilte

 

koraal lied  544. Christus naar wie wij heten

 

Inleiding op de viering

 

Drempelgebed : lied 291d

 

 

Veertig dagen lied 561:  : gemeente coupletten 1, 2, 4 en 5

    cantorij couplet 3

 

Lezen en zingen :  psalm 25 ; 1-10

 

Cantorij Antifoon

Op u mijn God is mijn vertrouwen

laat mij dan niet worden beschaamd

 

Zingen:      Lied 25:1

Lezen:       Psalm 25:4 en 5

Zingen:      Lied 25:3

Lezen:        Psalm 25:8-10

Zingen:      Lied 25:6

 

Cantorij Antifoon

Op u mijn God is mijn vertrouwen

laat mij dan niet worden beschaamd

 

 

Schriftlezing: Genesis 37: 18-30

 

Lied bij de lezing: 860:  cantorij 1,2,3, en 4

 

refrein: gemeente

 

 

Overdenking

 

Stilte

 

Magnificat: lied 157c

 

Gebeden-  Stil gebed

 

Us Heit - Cantorij

Hymne 18 Our Father -  Yn it Frysk oersetten troch Piet Bootsma.

Us Heit dy't yn  'e himel is, Jo eare wij

Dy't makker fan it libben is, dat leauwe wy.

Ear ta Jo, ús Hear en Skepper fan de wrâld

 

As yn de maitiid gers wer oeral tierich groeit

In see fan blommen yn de fjilden bloeit

Ear Jo, ús Hear en God en Skepper fan hiel de wrâld.

 

Ferjou ús Hear ús skuld dat freegje wy.

No hjoed alwer opnij

Wij eare God, wij libje, hjir en no...

Bliuw bij ús Hear en God wij kin’ net bûten Jo.

 

Us Heit dy't yn ‘e himel is, Jo eare wy

Dy't makker fan it libben is dat leauwe wy.

Dêrom biede wy Jo al ús wurken oan.

 

Fan Jo komt alle goeds wat ‘t libben oan ús biedt.

Dêrom sjonge wy no foar Jo in liet.

Ear Jo, ús Hear sa loovje wij op blide toan.

 

Ferjou ús Hear ús skuld en tink om ús.

Hear ûntfermje Jo oer ús.

Wy eare God, wy libje, hjir en no...

Bliuw bij ús Hear en God wij kin’ net bûten Jo. Amen

 

 

Avondlied  267 (cantorij couplet 1, allen couplet 2,3,4)

 

 

Zegenbede lied 414 Geef ons genadig, goede God

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen