De kerkenraad
Het beleidsbepalende orgaan van de kerk is de kerkenraad. Dit is de vergadering waarin alle ongeveer 30 ambtsdragers zijn vertegenwoordigd en waar over beleidszaken besluiten worden genomen.

 

Het moderamen  In het moderamen van de kerkenraad hebben zitting: de preses, de scriba, één predikant, een vertegenwoordiger van de diaconie en van het college van kerkrentmeesters. Het moderamen heeft de taak om vergaderingen voor te bereiden en beleidsvoorstellen te doen aan de kerkenraad.

 

Preses: Dirk Visser, e-mail: voorzitter@pgjoure.nl

Scriba's: Sabe Kracht, e-mail: scriba1@pgjoure.nl

 

KERKENRAAD

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Contacten

Wie zijn wij

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen