• “Barmhartigheid” De diaconie wil initiatieven bevorderen en ondernemen die bijdragen aan het oplossen van financiële, maatschappelijke en sociale problemen van individuen en groepen
  • “Rechtvaardigheid” We willen het werk van de diaconie zichtbaar en beleefbaar maken en het recht bevorderen die de solidariteit met de naaste vorm geeft.
  • “Verantwoordelijkheid” Via de diaconie willen we werken aan verdere bewustwording van onze verantwoordelijkheid t.o.v. de schepping en de gemeente stimuleren tot bewust en verantwoord handelen
  • “Gezamenlijk” ‘Diaken zijn we allemaal’. De diaconie wil via gerichte activiteiten de gemeenteleden stimuleren dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving daarom heen.

 

 

BELEIDSVOORNEMENS DIACONIE  2015 – 2020

Klik hier voor de volledige versie

 Voorzitter: Rients Feenstra. Secretaresse : Tineke Koopman, algemeen (mail) contactadres: diaconiesecretaris@pgjoure.nl Penningmeester: Meine Hoekstra Banknummer: NL30RABO0305256769, t.n.v. Diaconie PG Joure
 Wilt u voor een specifieke collecte of een specifiek doel een gift overmaken via de bank, vermeld dan a.u.b. bij omschrijving het doel en bij een collecte ook de datum van de collecte. De diaconie heeft een ANBI-status. Uw gift is dus eventueel aftrekbaar bij de belastingopgave.

CONTACT & PERSONEN

ACTIVITEITEN

Diaconie

 

DE DIACONALE ORGANISATIE

Het College van Diakenen bestaat uit diakenen en taakdragers (diaconale medewerkers)

De diakenen zijn tevens ambtdrager en als zodanig lid van de kerkenraad. Elke diaken coördineert een deel van het diaconale werkveld.

Taakdragers binnen de diaconie hebben een specifieke diaconale taak, maar zijn geen lid van de kerkenraad.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

De voorzitter is tevens lid van het moderamen van de kerkenraad en vertegenwoordigt de diaconie in de classis.

Een lid van het College van Diakenen is tevens lid van de ZWO.

 

Wilt u gebruik maken van diensten van de diaconie,  informatie over activiteiten of overleg, dan kunt u zich via de mail richten tot het contactadres: diaconiesecretaris@pgjoure.nl.

Telefoonnummers kunt u vinden in het jaarboekje 2015-2016 van de Protestantse Gemeente Joure, op pagina 10 en 11.

 

 

RONDOM DE KERKDIENSTEN

Vervoer (autorijden naar de kerk)

De diaconie organiseert indien gewenst vervoer naar en van de ochtenddiensten in de Hobbe van Baerdt Tsjerke en De Oerdracht.

 

 

Info en liturgie

Gemeenteleden die aangesloten zijn op de kerkradio krijgen Info en eventueel een liturgie thuisbezorgd. U kunt Info ook digitaal, via de email dus ontvangen.

 

Paaskaarsen

In de periode voor Pasen kan iedereen een paaskaars voor thuisgebruik bestellen. Het is ook mogelijk de paaskaars in de kerken van Joure en Broek te sponsoren.

 

Bloemendienst

Na de zondagse kerkdienst worden de bloemen die op het liturgisch centrum staan in Joure en Broek bezorgd bij een gemeentelid als blijk van medeleven of een steuntje in de rug.

 

Avondmaal

De diaconie is samen met de dienstdoende predikant verantwoordelijk voor de organisatie van het avondmaal in de kerken van Joure en Broek. Eventueel kan het avondmaal in kleinere kring gevierd worden: thuis bij gemeenteleden of in een bepaald groepsverband. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de wijkpredikant of -pastor. Tijdens avondmaalsdiensten verzorgt een diaken, in nauw overleg met de predikant, de voorbeden.

 

Collectes

De centrale collectes in Joure en Broek zijn in principe diaconale collectes. Jaarlijks wordt een collecterooster ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. Leidraad bij de opstelling van het rooster zijn het landelijk collecterooster, de provinciale advieslijst en plaatselijke en regionale initiatieven en instellingen. Voor avondmaalscollectes wordt gebruikt gemaakt van de mogelijkheden die de projecten van Kerk in Actie bieden. Ook noodhulp gaat altijd via Kerk in Actie, onze diaconale partner in de strijd tegen armoede, nood en onrecht. Voor meer informatie over

Kerk in Actie: zie www.kerkinactie.nl.

In voorkomende gevallen kan het dagelijks bestuur van de diaconie besluiten om af te wijken van het collecterooster als gevolg van actuele onderwerpen. Bij het collecteren wordt de dienstdoende diaken geholpen door één of meerdere collectanten.

Het collectedoel wordt altijd vermeld en toegelicht via Fragmint en info.

 

 

GEMEENTEDIACONAAT

Kerst- en paasattenties

Gemeenteleden van 85 jaar en ouder ontvangen voor kerst en Pasen een attentie namens de kerk, bezorgd door gemeenteleden.

 

Bijzondere vakanties

Het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (tel. 0318 – 48 66 10) organiseert jaarlijks "Vakanties met aandacht" voor verschillende doelgroepen. Op de website www.hetvakantiebureau.nl kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn.

In bijzondere gevallen kan de diaconie bemiddelen.

Ook bent u welkom als vrijwilliger!

 

Koffieochtenden

In de zomermaanden, als de reguliere activiteiten tijdelijk stilliggen, organiseert de diaconie op dinsdagmorgen in De Oerdracht de gelegenheid om elkaar toch te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. De data worden via Fragmint gepubliceerd.

 

Armoede en achterstand

Van oudsher zijn diakenen actief voor mensen die financieel en sociaal maatschappelijk in de knel raken.

In 2006 is de Stichting Diaconale werkgroep Solidair Skarsterlân opgericht. (www.solidairskarsterlân.nl)

Dit is een diaconaal samenwerkingsverband van de gezamenlijke kerkgemeenschappen uit de voormalige gemeente Skarsterlân.

Het doel is " helpen waar geen helper is ", in de vorm van:

- Stille Hulp

- De Voedselbank

- Kledingbank

- Computerproject

- Kerstpakkettenactie

 

De stichting werkt nauw samen met Miks-welzijn in Joure.

 

 

SVOS (Samenwerkende Vrijwilligers Organisaties Skarsterlân)

In Joure e.o. zijn een aantal vrijwilligersorganisaties, de Adviesraad Sociaal Domein en Miks-welzijn verenigt in de SVOS. Eén van de doelen is dat de organisaties elkaar weten te vinden en informatie uitwisselen over mogelijkheden/activiteiten v.d. organisaties. Een diaken bezoekt namens de diaconie de bijeenkomsten en voorziet met name de ouderlingen, pastoraal taakdragers,wijkmedewerkers, predikanten en pastores van informatie over de mogelijkheden die deze organisaties bieden.

 

OUDERENDIACONAAT

In St. Theresia en Vegelinstate zijn diakenen actief rondom de kerkdiensten op vrijdag. Ook verzorgen zij samen met de voorganger en de ouderlingen het avondmaal in deze tehuizen en in De Flecke.

 

DUURZAAMHEID

De diaconie heeft in het beleidsplan aangegeven actief te willen werken aan de bewustwording en de zorg voor de schepping en de samenleving als geheel. De werkgroep duurzaamheid organiseert activiteiten die daaraan bijdragen en zorgt regelmatig via Fragmint voor informatie over dit onderwerp.

 

 

 

Stichting Present

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in de omgeving van Heerenveen in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Zo staat het op de website van de afdeling Heerenveen van de Stichting Present

(www.stichtingpresent.nl/heerenveen)

Een groep vrijwilligers verricht op verzoek van deze stichting jaarlijks een aantal klussen van allerlei aard. Ook kunnen gemeenteleden deelnemen aan een speciale activiteit of hun diensten beschikbaar stellen aan Present.

 

Vluchtelingen Werk Nederland

Ook in Joure wonen vluchtelingen. Zij zijn erkend vluchteling en moeten o.a. via de verplichte inburgering een plek zien te verwerven in de plaatselijke samenleving. Daarvoor zijn o.a. vrijwilligers nodig als taalcoach of maatschappelijk begeleider. Als diaconie proberen we ook een brug te vorm en tussen de hier wonende vluchtelingen en de leden van onze gemeente. Daarbij maken we gebruik van de kennis en ervaring van VluchtelingenWerkNederland. (www.vluchtelingenwerk.nl)

 

 

Raad van Kerken

De diaconie is vertegenwoordigd in de Raad van Kerken en neemt deel aan het overleg en de activiteiten die de Raad organiseert zoals de Vredesdienst in september en de Dienst voor de Eenheid in januari.

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Contacten

Wie zijn wij

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen