A. Algemene gegevens

Naam ANBI:  Protestantse Gemeente Terkaple

Telefoonnummer 0566 - 850106

RSIN/Fiscaal nummer:  002696915

Verzamelwebsite adres:  www.pgjoure.nl

E-mail scriba:  pknterkaple@gmail.com

E-mail kerk Bureau: janbaukekooistra@hetnet.nl

Adres:  Buorren 13

Postadres:  Buorren 13

Postcode:  8542 AA

Plaats:  Terkaple

 

Inleiding

De Protestantse Gemeente Terkaple is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:

 www.protestantsekerk.nl

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Terkaple.

 

Beleidsplan

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 3 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie gemeente Terkaple.

De Protestantse gemeente Terkaple conformeert zich aan De Protestantse Kerk zoals deze dit verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan Terkaple en van de Protestantse Kerk.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk (PKN) kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

In onderstaand beleidsplan zijn de beleidsdoelen voor onze gemeente als volgt verwoord:

Beleidsdoelen:

Om antwoord te geven op de uitdagingen willen we de volgende doelen nastreven:

 1. Samenwerking met de Protestantse Gemeente Joure ca
  1. We zoeken naar een verdieping in samenwerking met de Protestantse Gemeente Joureca. Op dit moment vormen we een combinatiegemeente met Joure. Er is een commissie gevormd die in drie jaar tijd de mogelijkheden onderzoekt tot een volledig samengaan.
 2. Eredienst op zondag
  1. We willen de zondagse eredienst (door samenzijn, ontmoeting, leren en vieren) dusdanig vormgeven dat we de gemeenschap ook beleven.
  2. We willen in de zondagse eredienst aandacht geven aan meervormigheid van geloofsbeleving.
 3. Pastoraat:
  1. We willen als  een hechte geloofsgemeenschap omkijken naar elkaar met als doel contact, geloofsgesprekken en aanwezig zijn in tijden van vreugde en verdriet.
  2. We willen stimuleren, dat de pastorale aandacht voor elkaar in onze gemeente breed gedragen wordt door zoveel mogelijk gemeenteleden.
  3. We besteden ook pastorale aandacht aan de bredere samenleving in onze dorpen.
 4. Jeugdwerk:
  1. De kerk zoekt verbinding met jongeren via school en gesprek.
 5. Vorming en Toerusting
  1. In vorming en toerusting is ons aanbod zoals dit in de combinatiegemeente Joure aangeboden wordt binnen onze gemeente met als doel: gemeenschapszin bevorderen, verdiepen van geloof, actief zijn t.b.v. de gemeente en de wereld om ons heen.
 6. Diaconaat
  1. De diaconie wil via gerichte activiteiten de gemeenteleden (incl. de jongeren) stimuleren dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving daarom heen. ‘Diaken zijn we allemaal’.
  2. We willen het werk van de diaconie zichtbaar en beleefbaar maken en activiteiten bevorderen die de solidariteit met de naaste vorm geven.
  3. De diaconie wil initiatieven bevorderen en ondersteunen die bijdragen aan het oplossen van financiële, maatschappelijke en sociale problemen van individuen en groepen.
  4. Via de diaconie willen we werken aan verdere bewustwording van onze verantwoordelijkheid t.o.v. de schepping en de gemeente stimuleren tot bewust en verantwoord handelen.
 7. Kerk en Samenleving
  1. We willen de relatie tussen de kerk en de samenleving verder vorm geven door sociale en maatschappelijke vraagstukken onder de aandacht van de gemeente te brengen. Door middel van de Raad van Kerken wordt ook getracht hier aandacht aan te geven.
 8. Communicatie en public relations:
  1. We willen de interne communicatie versterken zodat de gemeenteleden betrokken zijn bij wat er in de gemeente gebeurt.
  2. We willen de communicatie binnen de gemeente/dorpen versterken, dit krijgt gestalte door middel van kerkblad, dorpskrant en via een link op de website van de dorpen.
 9. Oecumene
  1. We willen de samenwerking met de kerken in Joure, die in de loop der jaren is ontstaan op zijn minst op hetzelfde niveau handhaven en zo mogelijk uitbouwen.
 10. Financiën, beheer en faciliteiten:
  1. We willen een gezond financieel beleid voeren;
  2. We willen het kerkgebouw in Terkaple in een goede, bruikbare, bouwkundige staat behouden.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De belangrijkste gegevens inzake de financiële verantwoording over 2018 treft u onder H.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen

 

 

ANBI - PG TERKAPLE

KLIK HIER
OM DE BEGROTING 2019 IN TE ZIEN

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Contacten

Wie zijn wij

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen