A. Algemene gegevens

Naam ANBI:  Diaconie van de Protestantse Gemeente Joure ca

Telefoonnummer: Secretariaat 0513 - 412942

RSIN/Fiscaal nummer:  824104134

Website adres:  www.pgjoure.nl

E-mail:  diaconiesecretaris@pgjoure.nl

Adres:  E.A.Borgerstraat 46

Postcode:  8501 NE

Plaats:  Joure

Postadres:  Postbus 95

Postcode:  8500 AB

Plaats:  Joure

 

De Protestantse Gemeente Joure ca is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Kerkenhuizen.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 30 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt na de invoering van het nieuwe structuurplan 6 diaken-ambtsdragers en een aantal diaconale medewerkers/taakdragers.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Op de website www.pgjoure.nl vindt u het uitgebreide beleidsplan 2015-2020 van de diaconie van onze gemeente onder Diaconaat en ZWO. Samengevat:

  • “Barmhartigheid”. De diaconie wil initiatieven bevorderen en ondernemen die bijdragen aan het oplossen van financiële, maatschappelijke en sociale problemen van individuen en groepen
  • "Rechtvaardigheid”. We willen het werk van de diaconie zichtbaar en beleefbaar maken en het recht bevorderen die de solidariteit met de naaste vorm geeft.
  • “Verantwoordelijkheid”. Via de diaconie willen we werken aan verdere bewustwording van onze verantwoordelijkheid t.o.v. de schepping en de gemeente stimuleren tot bewust en verantwoord handelen
  • “Gezamenlijk”. ‘Diaken zijn we allemaal’ . De diaconie wil via gerichte activiteiten de gemeenteleden stimuleren dienstbaar te zijn in de gemeente en de samenleving daarom heen.

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een

levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar 2017. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

De voorgenomen bestedingen voor 2018 zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Begroting

Er wordt zoveel mogelijk met een budgettair neutrale begroting gewerkt. D.w.z. wat er aan inkomsten binnenkomt helemaal uitgegeven wordt aan diaconale doelen. In 2017 zijn de inkomsten van eigen gemeente leden sterk gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit komt door vnl. door extra giften voor rampen (St. Maarten) en ZWO project voor Ghana.

 

Toelichting landelijk beleid

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie

(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

Toelichting op de plaatselijke Staat van Baten en Lasten

Inkomsten

De inkomsten 2018 bestaan voor ongeveer 1/3 uit pachtgelden, rente- en dividenden op spaargelden c.q. diaconale beleggingen en voor 2/3 aan (doorzend)collecten / bijdragen gemeenteleden.

De collecten worden jaarlijks door de kerkenraad vastgesteld middels een collecterooster welke het landelijke Kerk In Actie collecterooster volgt, aangevuld met regionale en provinciale diaconale doelen. Bij collecten van provinciale aard wordt rekening gehouden met het jaarlijks uitgebrachte Provinciaal Bijdragenadvies Fryslân. Deze wordt jaarlijks vastgesteld in het Classicaal Regionaal Overleg-orgaan (CRO) Fryslân en is een handreiking voor Friese diaconieën van de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland.

In voorkomende gevallen kan het dagelijks bestuur van de diaconie besluiten om af te wijken van het collecte rooster ten gevolge van actuele onderwerpen.

 

Lasten

De bestedingen aan diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) betreffen vnl. ouderenwerk, gehandicaptenwerk, bijdrage bezoekwerk (bloemetjes, attenties) en kosten jeugddiaconaat en de afdrachten van collecten aan regionale, provinciale, landelijke en wereldlijke diaconale of missionaire doelen. De bijdragen aan andere organen betreffen vnl. de afdrachten voor landelijk diaconaal quotum en bijdragen classes en streekverbanden. Kosten van beheer en administratie betreffen bestuurskosten, kantoorbehoeften en kosten van ondersteuning automatisering.

 

Resultaat

Een eventueel positief exploitatie resultaat wordt wederom afgedragen aan regionale, provinciale, landelijke en wereldlijke diaconale doelen.

 

 

KLIK HIER
OM DE BEGROTING 2019 IN TE ZIEN

 

 

KLIK HIER
OM DE REKENING 2018 IN TE ZIEN

 

ANBI - DIACONIE PG JOUREca

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Contacten

Wie zijn wij

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen